Rodina, majetek a ochrana práv

  • Převody majetku (kupní, darovací a směnné smlouvy)
  • Notářská úschova (peněz a listin)
  • Manželské majetkové právo (manželské či předmanželské smlouvy spočívající ve sjednání režimu oddělených jmění, zúžení či rozšíření společného jmění manželů nebo výhrady vzniku společného jmění manželů ke dni zániku manželství)
  • Ochrana věřitele (zástavní smlouvy, notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti, oznámení věřitele o jeho výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání)